Foreword of Principal

Madam Ho Lee Choo

Education is a human endeavour. Tadika Seri Soka is founded upon the principle of humanistic education whereby the cultivation of strength, righteousness and liveliness, which are human values innate in each child, become our main focus. We believe that each child is unique and has unlimited potential. While respecting and accepting the differences in each child, we let the children grow and develop as joyful and confident lifelong learners.

Our Teachers

Teacher Fai

Teacher Ammyrah

叶老师
( Yè lǎoshī)

Cikgu Ina

林老师
( Lín lǎoshī)

Cikgu Nurul

汶燕老师
(Wèn Yàn lǎoshī)

Teacher Chitra

Teacher Kim

Cikgu Annie

姚老师
( Yáo lǎoshī)

Cikgu Mizah

Teacher Selina

伊雯老师
(Yī Wén lǎoshī)

Cikgu Rin

Cikgu Seet

Cikgu Nabilah

Teacher Serene

Teacher Elsza

Teacher Dana

佘老师
(Shé lǎoshī)

Teacher Celia

Cikgu Mai

雪晶老师
( Xuě Jīng lǎoshī)

Teacher Anna

杨老师
(Yáng lǎoshī)

Cikgu Atikah

Cikgu Foo

佩华老师
( Pèi Huá lǎoshī)

洪老师
(Hóng lǎoshī)

Teacher Moo

黄老师
(Huáng lǎoshī)

Our Teachers

Teacher Fai

Teacher Ammyrah

叶老师
( Yè lǎoshī)

Cikgu Ina

林老师
( Lín lǎoshī)

Cikgu Nurul

汶燕老师
(Wèn Yàn lǎoshī)

Teacher Chitra

Teacher Kim

Cikgu Annie

姚老师
( Yáo lǎoshī)

Cikgu Mizah

Teacher Selina

伊雯老师
(Yī Wén lǎoshī)

Cikgu Rin

Cikgu Seet

Cikgu Nabilah

Teacher Serene

Teacher Elsza

Teacher Dana

佘老师
(Shé lǎoshī)

Teacher Celia

Cikgu Mai

雪晶老师
( Xuě Jīng lǎoshī)

Teacher Anna

杨老师
(Yáng lǎoshī)

Cikgu Atikah

Cikgu Foo

佩华老师
( Pèi Huá lǎoshī)

洪老师
(Hóng lǎoshī)

Teacher Moo

黄老师
(Huáng lǎoshī)

Our Admin and General Staff

Mr. Wong

Mr. Ivan

Ms. Koe

SP Wong

Ms. Chin

阮阿姨
( Ruǎn āyí )

Winnie 阿姨
( Winnie āyí )

凤阿姨
( Fèng āyí )

珍阿姨
( Zhēn āyí )

秀莲阿姨
( Xiù lián āyí )

Our Admin and General Staff

Mr. Wong

Mr. Ivan

Ms. Koe

SP Wong

Ms. Chin

阮阿姨
( Ruǎn āyí )

Winnie 阿姨
( Winnie āyí )

凤阿姨
( Fèng āyí )

珍阿姨
( Zhēn āyí )

秀莲阿姨
( Xiù lián āyí )

English
error: Content is protected !!